Privacy Policy

Syftet med denna dataskyddsbeskrivning är att ge en omfattande bild om vad och på vilka grunder personuppgifter samlas in och hanteras samt för vilka syften personuppgifter samlas in i Muotolevy-koncernen.

Till Muotolevy-koncernen (nedan: ”Muotolevy”) hör Muotolevy Oy (FO-nummer: 0935790-3) och Raitatuote Oy (FO-nummer: 1034370-1).

Module är Muotolevy OY:s handelsnamn.

Denna dataskyddsbeskrivning tillämpas på alla de bygg-, tillverknings- och monteringstjänster som Muotolevy erbjuder samt andra tjänster som Muotolevy erbjuder såväl på Muotolevys kontor, entreprenader som webbplatser samt i tjänster i de sociala medierna. Förutom kundernas personuppgifter tillämpas denna dataskyddsbeskrivning även på hantering av personuppgifter av eventuella kunder som är intresserade av Muotolevys produkter och tjänster. Dessutom tillämpas dataskyddsbeskrivningen på hanteringen av Muotolevys företagskunders, samarbetspartners och tjänsteleverantörers och underleverantörers representanters personuppgifter samt på personuppgifter av de personer som besöker Muotolevys fastigheter och entreprenader och kameraövervakning av dem.

Som registeransvarig hanterar Muotolevy personuppgifter enligt dessa principer och tillämplig lagstiftning, så vi ber er läsa noggrant igenom dataskyddsbeskrivningen.

1
PERSONUPPGIFTER

Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som gäller en registrerad och utifrån vilka personen kan identifieras, direkt eller indirekt, såsom det definieras i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), (”dataskyddsförordningen”). Uppgifter utifrån vilka en registrerad inte kan idenitifieras, varken direkt eller indirekt, är inte personuppgifter. I hanteringen av personuppgifter följer Muotolevy dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning.

2
REGISTERANSVARIG

Registeransvarig: Muotolevy Oy
Adress: Tervasuontie 3, 03100 Nummela, Finland
Kontaktperson: Markus Merinen
E-post: markus.merinen@muotolevy.fi

3
SYFTET MED HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERINGEN

Personuppgifter hanteras bl.a. i följande syften:

  • för beställning av Muotolevys produkter och tjänster samt underhåll, utveckling, kvalitetssäkring och information
  • för att säkra tjänsternas och produkternas säkerhet och för att förhindra oegentligheter
  • för planering av affärsverksamhet och produktutveckling
  • för personligt anpassad kundservice som gäller tjänsterna samt riktad kundkommunikation och uppföljning av tjänster
  • för marknadsföring och för att rikta marknadsföringen till kunder och potentiella kunder
  • för att sköta lagstadgade förpliktelser, såsom förpliktelser enligt arbetarskyddslagen och bokföringslagstiftningen
  • för riskhantering och för att förhindra oegentligheter
  • för att säkra säkerheten för Muotolevys fastigheter, objekt och egendom samt personer

Avtalsförhållandet mellan Muotolevy och den registrerade utgör den rättsliga grunden för hantering av registrerade personuppgifter. Avtalsförhållandet grundar sig på beställning av en produkt eller tjänst som Muotolevy erbjuder. Hanteringen av personuppgifter grundar sig även på lagstadgade förpliktelser såsom bokföringsförpliktelser, arbetarskyddsförpliktelser och lagstadgade rapporteringsförpliktelser till exempel till skattemyndigheter.  Hantering för att sköta kundrelationen och för direktmarknadsföring utgår från Muotolevys berättigade intresse.

Elektronisk direktmarknadsföring utgår från samtycke som den registrerade gett eller kundförhållandet. Den registrerade har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke eller förbjuda användningen av personuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring.

4
PERSONUPPGIFTSGRUPPER SOM HANTERAS OCH DATAINNEHÅLL

Följande uppgifter om de registrerade hanteras:
Personuppgiftsgrupp och exempel på datainnehåll

Kontaktuppgifter:
Den registrerades namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Identifieringsuppgifter:
Den registrerades personbeteckning, annan motsvarande beteckning och födelsedatum.

Uppgifter som gäller kundförhållandet:
Kontonummer, fakturerings- och betaluppgifter samt andra uppgifter som identifierar kundförhållandet.

Kundtransaktionsuppgifter och avtalsuppgifter:
Uppgifter om avtal mellan Muotolevy och den registrerade eller Muotolevy och det samfund som representerar den registrerade, uppgifter om kundrespons samt kontakt och reklamationer från den registrerade samt andra uppgifter om kommunikation.

Annat material som gäller affärsverksamheten:
Annat material som gäller bedrivande av affärsverksamhet och som innehåller personuppgifter om den registrerade.

Kameraövervakning:
Inspelningar från kameraövervakning som placerats i Muotolevys fastigheter och objekt och där den registrerade eventuellt kan identifieras.

Beteendeuppgifter och tekniska identifieringsuppgifter:
Den registrerades nätbeteende och uppföljning av Muotolevys tjänster till exempel med hjälp av webbkakor eller motsvarande tekniska identifieringsuppgifter. Uppgifter som samlas in kan vara till exempel användarens IP-adress, använda sidor, typ av webbläsare, sessionens tidpunkt och längd.

Det är nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå avtal mellan Muotolevy och den registrerade samt för fullföljande av förpliktelser enligt lagen samt för tillhandahållande av Muotolevys tjänster.

5
INFORMATIONSKÄLLOR

Personuppgifter fås huvudsakligen från den registrerade bland annat genom meddelanden som sänds via blanketter på våra webbplatser, per e-post, per telefon, via avtal, på kundmöten eller i andra situationer där kunden överlämnar sina uppgifter. Vi kan även samla uppgifter om kunderna från offentliga källor, register som upprätthålls av myndigheter och andra tillförlitliga register. Personuppgifter kan även samlas från ett samfund å vars vägnar den registrerade handlar. Till exempel levererar Muotolevys underleverantörer, entreprenörer och samarbetspartner till Muotolevy personuppgifter om registrerade i situationer då lagstiftningen och avtalsförpliktelser så förutsätter.

Muotolevy utnyttjar även HubSpots, Salesforce Pardots och Google Analytics analystjänster. Genom dessa samlas in webbkakor och andra tekniska identifieringsuppgifter.

6
LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Muotolevy lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra de syften som definieras i dataskyddsbeskrivningen, om inte lagstiftningen förpliktar att lagra personuppgifter under en längre tid, eller om Muotolevy inte behöver uppgifter för att uppgöra eller framställa ett rättsligt anspråk, för att försvara sig mot ett rättsligt anspråk eller för att lösa en tvist.

Personuppgifter hanteras medan kund- eller avtalsförhållandet är i kraft samt under en behövlig tid efter att kund- och avtalsförhållandet upphört.

I fråga om samfund är lagring av den registrerades personuppgifter kopplad till hur länge den registrerade i fråga verkar som representant för samfundet gentemot Muotolevy. Personuppgifterna avlägsnas inom en rimlig tid efter att rollen i fråga upphör.

Personuppgifter som behövs för marknadsföring lagras så länge som den registrerade inte återkallar sitt samtycke för elektronisk direktmarknadsföring eller inte motsätter sig användningen av personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Då personuppgifterna inte längre behövs på ovan definierat sätt, avlägsnas uppgifterna inom rimlig tid.

7
INSTANSER SOM HANTERAR PERSONUPPGIFTER OCH MOTTAGARE AV DEM

Bolag som hör till Muotolevy-koncernen kan hantera personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Enligt denna dataskyddsbeskrivning kan Muotolevy utkontraktera hanteringen av personuppgifter till tjänsteleverantörer eller underleverantörer. I hanteringen av personuppgifter för Muotolevy deltar till exempel tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT-system och ekonomiförvaltningstjänster, indrivningstjänster och juridiska tjänster, varuleveranser och andra tjänster. Genom tillräckliga avtalsförpliktelser säkrar Muotolevy att personuppgifter hanteras vederbörligt.

Dessutom kan personuppgifter överlämnas för att uppfylla lagstadgade förpliktelser och avtalsförpliktelser bland annat till myndigheter, såsom skatte- och indrivningsmyndigheter samt försäkringsbolag och Muotolevys avtalspartner.

I nödsituationer eller andra överraskande situationer kan Muotolevy bli tvungen att överlämna de registrerades personuppgifter för att skydda människors liv och hälsa samt egendom. Dessutom kan Muotolevy bli tvungen att överlämna registrerades personuppgifter om Muotolevy är delaktig i en rättegång eller i andra förfaranden som sker i tvistlösningsorgan.

Om Muotolevy är part i en fusion, köp av affärsverksamhet eller annan företagsomstrukturering kan den bli tvungen att överlämna personuppgifter om de registrerade till tredje parter.

8
ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9
PRINCIPER FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER OCH SÄKERHET VID HANTERING

All hantering av personuppgifter syftar till att säkerställa vederbörlig säkerhet av personuppgifter, inklusive skydd mot otillåten hantering samt mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.

Muotolevy använder ändamålsenliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder inklusive användning av brandväggar, krypteringsmetoder och säkra utrustningsutrymmen, vederbörlig passerkontroll, åtkomstkontroll samt instruering av personal och underleverantörer som deltar i hanteringen av personuppgifter. Alla instanser som hanterar personuppgifter har tystnadsplikt i fråga om frågor som gäller hantering av personuppgifter.

Enligt denna dataskyddsbeskrivning kan Muotolevy utkontraktera hanteringen av personuppgifter till tjänsteleverantörer eller underleverantörer, varvid Muotolevy genom tillräckliga avtalsförpliktelser säkerställer att personuppgifter hanteras ändamålsenligt och lagenligt.

10
DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER OCH GENOMFÖRANDET AV RÄTTIGHETER

De registrerade har de rättigheter som dataskyddslagstiftningen garanterar.

Rätt att få tillgång till uppgifter och rätt till insyn

Den registrerade har rätt och få bekräftelse på om den registrerades personuppgifter hanteras.

Den registrerade har även rätt att kontrollera och se de uppgifter som gäller honom eller henne och på begäran rätt att få uppgifterna skriftligen eller i elektroniskt format.

Rätt till rättelse av uppgifter och avlägsnande av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktig eller oprecis uppgift. Dessutom har den registrerade enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att att kräva att hans eller hennes uppgifter avlägsnas.

Muotolevy avlägsnar, rättar och kompletterar även självmant en personuppgift som med tanke på hanteringens syfte är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.

Rätt till överföring av uppgifter samt begränsning av hantering och rätt att motsätta sig hantering

Enligt den gällande dataskyddslagstiftningen har den registrerade rätt att kräva att uppgifter om honom eller henne överförs till en annan registeransvarig.

Dessutom har den registrerade enligt de förutsättningar som definieras i dataskyddslagstiftningen rätt att begära att hanteringen av personuppgifter begränsas. Dessutom i situationer där en personuppgift som misstänks vara felaktig inte kan rättas eller avlägsnas eller om begäran om avlägsnande är oklar, begränsar Muotolevy tillgången till uppgifterna.

Den registrerade har rätt att motsätta sig användningen av uppgifter i viss slags hantering. Den registrerade har rätt att förbjuda överlämning och hantering av sina uppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt att återkalla samtycke

Om hanteringen av personuppgifter grundar sig på samtycke som den registrerade gett, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke. Återkallandet har ingen inverkan på den hantering som genomförts före återkallandet.

Genomförande av rättigheter

Begäranden som gäller de registrerades rättigheter lämnas in i samband med ett personligt besök eller skriftligen eller elektroniskt och adresseras till den dataskyddsansvarige som anges i denna dataskyddsbilaga. (Kontaktuppgifter i dataskyddsbeskrivningens punkt 2.)

Identitet kontrolleras innan uppgifterna överlämnas, och därför måste vi eventuellt ställa preciserande frågor. Svar på begäran ges inom rimlig tid och i den mån det är möjligt inom en månad från att begäran lämnats och identiteten kontrollerats.

Om den registrerades begäran inte kan bifallas meddelas den registrerade skriftligen om avslag på begäran. Muotolevy kan avvisa begäran (såsom att avlägsna uppgifter) på grund av en lagstadgad förpliktelse eller rättighet.

11
RÄTT ATT ÖVERKLAGA HOS TILLSYNSMYNDIGHETEN

Den registrerade har rätt att överklaga hos dataskyddsmyndigheten, om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter har hanterats i strid med den gällande lagstiftningen.  Dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors, Finland
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors, Finland
E-post: tietosuoja@om.fi
Växel: +358 (0)29 56 66700
Fax: +358 (0)29 56 66735

12
ÄNDRINGAR I DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Muotolevy kan enligt behov bli tvungen att ändra och uppdatera denna dataskyddsbeskrivning. Ändringarna kan också grunda sig på en ändring av lagstiftning som gäller dataskydd. Vi rekommenderar att ni läser igenom regelbundet dataskyddsbeskrivningens innehåll. De registrerade meddelas om väsentliga ändringar.

Dataskyddsbeskrivningen har uppdaterats den 31 mars 2022.

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.